FORTALTE OG NEDSKREVNE VINTEREN 1924
Moder
       
  Forord  
  Slægten  
  Gjøl  
  Hvorslev  
  Otterstrøms i Aarhus  
  Uth  
  Hvilsted  
  Nordby  
  Thyrsted  
  Epilog  
       
       
  GJØL

Paa Gjøl er alle vi 5 Børn født. Vilhelm Schalstrup Flensborg et født 1836. Den næste, Andreas Nicolai Flensborg 1837, faa kom jeg, Sophie Catharine Flensborg 1838. Min Søster Cecilie Marie Flensborg 1840, og 4 Aar berefter kom min yngste Broder Carl Cecil Flensborg 1844. –

Vi levede et yndigt Liv, der var saa deiligt paa Gjøl og vi Børn legede saa godt sammen. Menigheden sagde "Faar" (Far) og "Mor" til mine Forældre og saadan var ogsaa Forholdet imellem dem. De holdt af hinanden og stolede paa hinanden. De kom altid op i Præstegaarden for at søge Raad naar de trængte til det. Et Aar der var Tyfusepidentmi gav Doctor Ramløse (14)  i Aalborg Fader og Moder Besked om Sygdommen. (Det var jo ikke altid let at faa Lægen hentet over Vand). Og til os kom der en stor Kasse Medicin sendende. - Hvor vi Børn vare glade for den Masse Strimler af kulørt papir der var pakket omkring Flaskerne. Naar Fader gik omkring og saa til de syge havde han, efter Lægens Raad, altid et Stykke Ingefær i Munden. Moder udleverede Medicin og talte med dem der vare saa raske at de kunde gaa op i Præstegaarden. Fader og Moder maatte passe paa, thi Gjølboerne vare nogle Grise, og det var ikke let for Fader at undgaa at komme "levende" hjem.

Paa Øen var en Herregaard, Birkumgaard. Carl Bruun (15) og Cecilie Bruun. De boede i deres Gaard i Aalborg om Vinteren. Fader og Moder havde megen Glæde af dem og af deres Pleiedatter - Marie Korsberg (16). Hun blev gift med Kellerup til Visborggaard. Da vi Børn bleve lidt større kom vi af og til med op paa Gaarden og vi maatte løbe hvor vi vilde. Det var meget morsomt og meget at se paa den store Gaard. Vi fandt en Dame som godt kunde lide os og vi hende. Hun sad ene i et Værelse og lappede og stoppede altid Lagener. Vi Børn vare saa bange de skulde glemme at give hende noget at spise.

Ja vi saa mange Ting der forundrede os. Vi faa Hovfolkene, baade Mænd og Kvinder gaa hjem om Aftenen i store Klynger. Vi saa Torturredskaber i en Kjælder, det gjorde et meget trist Indtryk paa os. Hvordan kunde der noget Menneske være saa ond. -

Fader læste med Vilhelm, Andreas og lidt med mig, og Moder syede og strikkede med mig, og naar jeg havde været flittig tog hun mig paa Skjødet og viste mig Billeder i Penningmagasinet og fortalte mig om Billederne (17). Det sidste par Aar vi vare der kom Onkel Thøger, som da var Kandidat, og læste med os. Vi holdt saa meget af ham.

Jeg har aldrig glemt en Aften ned Solnedgang. Fader og Moder spadserede som saa ofte op paa Øen, op til Møllen. Jeg var gaaet med og da de stode stille satte jeg mig paa en stor Sten. De talte om hvor "yndigt der var paa Gjøl og om hvor lykkelige de altid havde været og om hvor god Gud altid havde været imod dem, og om at de nu snart skulde forlade Øen. Jeg blev faa ulykkelig og saa ud over Markerne og ud over Fjorden som Solens Straaler farvede i alle Regnbuens Farver idet den gik ned. Først nu saa jeg og fattede jeg hvor der var yndigt paa Gjøl Der blev Saa trangt og Stille indeni mig, jeg følte Guds Kærlighed, og hvor jeg elskede mine Forældre.

Fra den Tid, Fader var præft paa Gjøl:
Vi vare i Fællesskab om et Fiskeri. Vor Karl hjalp ogsaa med at røgte det om Morgenen. Saa kom de ind i Bryggerset (Frammerset) om Morgenen og hældte Fiskene ud paa Gulvet og delte dem i Dele saa hver Karl kunde gaa med sin Part. Naar Silden begyndte at komme kyssede Koner og Piger den og sagde: "velkommen bette Sild!" - Vore Piger vilde faa gjerne ud med andre Piger at glibe, – de beholdt da Liv og Trøie paa og Linned men tog Skjørterne af og Moder rullede derpaa pigerne ind i tykke Halmsimer fra Livet og ned til Knæerne. Moder Sad paa en Stol og holdt i Simen og Pigen Snurrede rundt og naar de kom til Benene maatte hun faa løfte det ene Ben over, men snurrede Stadig rundt. Saadan drog en Flok glade piger ud i Vandet.

Stuehuset blev kaldt Isteraden (Ildstedraden). Kostalden hed Rørhuset, Bryggerset hed Frammerset. En Dag var jeg med Fader og Moder paa Besøg paa Øland, det var en pastor Kruse (18), som var gift med Faders Kusine (Karoline Rømler). De fortalte at de kunde høre naar Fader havde Begravelse paa Gjøl, thi Skolelæreren Kløigaard havde faa kraftig en Røst at de paa Bland kunde høre hvilke Salmer der blev sungne paa Gjøl.

Da mitt Søster og jeg vare blevne konfirmerede kørte Fader, Moder og vi 5 Børn og Kusken, Mikkel, til Gjøl fra Hvorslev og besøgte Bruns. Vi overnattede i et par Kroer for at Hestene kunde hvile, og tilsidst kjørte vi over "Veilen" det var et Stykke af Limfjorden med lavt Vand der kaldtes saadan. Kjørebanen i Vandet var indrammet med lauge Stænger med Halm foroven. - Der var yndigt paa Gjøl, undtagen i Præstegaarden, ber boede en ulykkelig præstefamilie (deres Navn vil jeg fortie) de forstod ikke at leve hyggeligt. Ja, maaske Vare de lykkelige, men for andre var det ikke til at forstaa. Skillerummene imellem Stuerne som vare flyttede, stode Stadig med den raa Bankerot imellem Murstenene, uafstrøgne. I en Stue stod hele Familiens Fodtøi samlet paa Gulvet. Det Hele var et Sørgeligt Syn. Hvor jeg var bedrøvet over at jeg fik Præstegaarden at se. Og naar præstens ingen Middagsmad havde blev den ældste Søn, han var 10 Aar, sendt i Byen med en Spand for at se at faa lidt Mad til Familien. Den Stakkels Dreng han tog sig det nær, og Aaret efter at vi havde været der hængte han sig i Laden. Tænk 11 Aar gammel.

I Haven var der et Egetræ som vi Børn kaldte Stort da vi levede der, vi byggede Storkereder i det med Mursten. En Dag fik jeg en Mursten i Hovedet og deraf har jeg endnu et Ar. Da Moder vadskede Blodet af mig gik min Søster op og ned af Gulvet og Sang: '"Dustelov det var Fitte, Dustelov det var it Gitte". Nu var det et lille forkrøblet Træ: nu vi vare blevne Store.

Lige udenfor Køkkendøren laa der en lidt udhulet Sten som min Søster og jeg lavede Kaal og andre Rariteter i, og lidt fra den Sten stod der et Piletræ med 4 Stammer, nu var det et lille Træ; men dengang forekom det os som et stort Træ der kunde sveie Vinden, vi vare ofte bange det skulde falde om paa os.
            
Nu saa jeg rigtig Kirken, det var en hyggelig Kirke med forgyldt Altertavle der kunne lukkes sammen. Og Bruns havde deres egen Stol ovenpaa de andre Stole. Bruns vare nogle Gange oppe at besøge os i Hvorslev. De kjørte ogsaa med egen Vogn. Men før Brun gik ind i Huset blev hans Kuffert skruet af Vognen, den Stod paa et dertil lavet Kuffertbrædt og der var Værdipapirer i den, saa den maatte først bæres ind i Sikkerhed før Brun turde gaa ind. Han eiede over en Milion Daler. Hans strengeste Dag, sagde han, var naar han ved Terminerne skulde skrive paa Papirerne.

 

DE FEM BØRN:

1: Vilhelm Schalstrup Flensborg, f. 19.12.1836 paa Gjøl. Død 25.08.1921 i Svenstrup.
Cand. theo, kapellan hos Faderen i Hvorslev og Gerning. Sognepræst til Ferslev, Dal og Volsted Menigheder. Gift m. Louise Charlotte Augusta Frederikke Lauritzen, f. 13.09.1846 i Aarhus. Død 21.11.1921 i Svenstrup.

2: Andrea Nicolai Flensborg, f. 31.10.1837 paa Gjøl. Død 22.01.1876 i Hvorslev. 1858 Student fra Aarhus. Cand. theol, kapellan i Egtved og Ødsted i Ribe Stift. Ugift.

3: Sophie Cathrine Flensborg, f. 11.12.1838 paa Gjøl. Død i 01.11.1923 paa Frederiksberg. Gift m. Carl Erasmi Otterstrøm, f. 17.08.1839 i Aarhus. Død 16.05.1896 i Tyrsted. Cand. theol. Uordineret Medhjælper hos Sognepræsten til Bjerregrav, Aalum og Tanuin Menigheder, Lærer i Randers. Oprettede 1867 en Højskole i Uth, men opgav denne Virksomhed 1870. Kapellan pro loco til Astrup, Tulstrup og Hvilsted Menigheder i Aarhus Stift. Sognepræst i Hvilsted, Nordby pˆ€ Samsø og Tyrsted og Uth Menigheder i Aarhus Stift.

4. Cecilie Marie Flensborg, f. 6.10.1840 paa Gjøl. Død 28.03.1918 i, Hvorslev. Ugift.

5. Carl Cecil Flensborg, f. 15.11.1844 paa Gjøl. Død 29.05.1899 i Hvorslev. Student fra Aarhus. Filosofikum. Ugift.

NOTE 14: Carl Ferdinand Ramløse, født 23.05.1794, død 12.11.1867, Distriktskirurg pˆ€ Rømø, i Hanherrederne (Kjetterup) (1829-48) og i Køge.

NOTE 15: Carl Johannes Bruun, født c. 1796; Ejer af Birkumgaard; gift m. Cecilie Kjellerup (født c. 1796, død 25.12.1880); død 16.04.1876.

Birkumgaard
NOTE 16: Malle (Magdalena) Korsberg. Gift med Godsejer Jacob Kjellerup, Visborggaard.

NOTE 17: Moder fortalte, at hver af de 5 Søskende havde een Billedbog og ikke flere; hun og Moster var vist endda fælles om deres. Jeg har nogle af bøgerne.

 
NOTE 18: Peter Daniel Kruse, født 08.04.1803; Præst pˆ€ Øland 1833-49 og i Torrild’ÄìVedslet; gift 30.12.1828 m. Caroline Rømler, Major ved jydske Regiment lette Dragoner; Moder: Kirstine Bloch Bay (sikkert en Søster til Andreas Nic. Flensborgs Kone); død 31.05.1875.