FORTALTE OG NEDSKREVNE VINTEREN 1924
Moder
       
  Forord  
  Slægten  
  Gjøl  
  Hvorslev  
  Otterstrøms i Aarhus  
  Uth  
  Hvilsted  
  Nordby  
  Thyrsted  
  Epilog  
       
       
  Af mine Bedsteforeldre har jeg kun set min Faders Fader (1), han var da Enkemand og opholdt sig dels i Hvorslev, hvor Fader var Præst og dels i Vellev, hvor Onkel Ole var Præst. Han var gammel, en Smuk, kraftigt bygget Mand med svært kridende hvidt Haar. Han havde en "Sime" i Nakken, lige under Haaret, den blev hver Aften trukken lidt rundt; han var Svagelig og han blev plejet af Moders Kusine, Enkefru Andersen (2) (Tante Fikke). Bedstefader døde i Vellev og da han var død flyttede Tante Fikke til os og blev hos os til hendes Død. Hun ligger begravet i samme Gravsted som mine Forældre og 3 Søskende, paa Hvorslev Kirkegaard. Bedstefaders Fader hed Ole Flensborg og var præst i Borum (3) og Harlev, hvor Navnet Flensborg endnu 1917 findes udskjaaren paa de egetræs Bjælker i Laden og paa Fløien staar der O. F. (Student Christensen, hvis Fader var præst i Harlev, fortalte mig det for et par Aar siden). Bedstefader var først præst i Borum, siden Provst (4) i Skivholme. Han hed Andreas Nicolai Flensburg. Ja vi hed oprindelig Flensburg; men i Krigen 1848 fik min Fader og hans 2 Brødre, som ogsaa vare Præster, Navnet forandret tit Flensborg. Bedstefader var gift med Cecilie Marie Bay fra Randers. De havde 6 Børn, 3 Sønner og 3 Døttre. Ole var først Præst i Lørslev paa Mors, derefter i Vellev. Fader var født 1807. Jeg tror det var i Harlev eller var det i Borum. Fader talte flere Gange om et Stort Morbærtræ der Stod i Haven og som de Børn Vare saa glade for. Fader var først Præst paa Øen Gjøl i Limfjorden, senere i Hvorslev. Da Fader og Onkel Ole studerede var der endnu ikke Dampskibe og de Seilede over med smaa Seilskibe, som ofte tog meget lang Tid. Der var jo heller ikke Jernbaner. Først boede de sammen; men saa fik Onkel Ole, som den ældste, Regensen. Fader var ikke stærk den Gang og Doctoren forbød ham at sidde for meget inde, han skulde i frisk Luft. Han gik meget og studerede i Frederiksberg Have, og hans Ven, senere Pastor Thilemann (5) i Egtved, gik meget med ham og saa studerede de sammen (Teologi). Den Gang skulde de studere paa Latin, og de talte Latin. Ja før de om til København gik de i Latinskolen i Aarhus, derfra fortalte de senere mange Smaahistorier. De havde Rektor Blache (6) til rektor og holdt meget af ham, men funde ogsaa fortælle meget komisk om ham. - Det var vist de to ældstc Børn. Saa kom 3 Døttre. 1) Charlotte Flensborg, hun Var gift med Bager Cortsen i Randers. De havde 5 Sønner og 5 Døttre. 2) Helene Flensborg, gift med Møller Lund i Værum Mølle, der var 3 Sønner. 3) Elisabeth Flensborg, gift med Pastor Thomsen i Skivholme, der Var 2 Sønner og 2 Døttre. Den Sidste var en Søn Thøger Flensborg, som ogsaa blev præst, han blev Præst i Haurum og Sal, men Præstegaarden hed Kiær. Fader blev Præst paa Gjøl og da gift med Mette Schalstrup, som han var forlovet med. Moders Forældre (7), Vilhelm Schalstrup og Catharina Sophie Petersen Schalstrup, kom reisende op fra Holsten (8) til Vindumovergaard, hvor han blev Forpagter. De var velhavende. De havde en Masse Kister og Gods med herop. Min Datter Marie har den ene Kiste (Lars Dyck har Magen til den), den er meget Smuk med udhamrede Forsiringer. Vindumovergaard brændte medens de var der. Senere var han Forpagter paa Lyngballe, der brændte det ogsaa. Sidst var han Ejer af Toustrup Mølle. Han Var vist lidt myndig, Moder holdt mest af sin Moder, som var saa yndig og elskelig. Min Bedstemoders Forældre ved jeg ikke hvad var, Marie Dyck ved en Del og maaske Cecilie. Cecilie har en Slangering som er en Del af en lang Ring, som hun (9) lod dele til sine Døtre. Paa Vindumovergaard fik de først 2 Døtre som døde og da Folk Sagde, det bar fordi de havde givet dem 2 Navne hver, gav de de to næste pigebørn hver kun 1 Navn, Tante, den ældste, Krestine og Moder, Mette, og de levede.

Tante Krestine blev gift med Lars Stilling som var Møller og de fik Toustrup Mølle. Det var en Vandmølle og den laa saa dejligt og der var 2 Haver og en "Ganghave" med en masse Kilder i. De havde 4 Børn, den ældste, Vilhelm, meget grim, meget belæst og dygtig, Studerede Teologi, han var Kapellan hos en pastor Haar, vist i Nærheden af Aarhus, præst i Eltang (10), tilsidst Præst i Veierslev? Han var ugift. De 3 Døtre levede i Hjemmet og hjalp i Huset. Den ældste Datter Sophie var meget grim, hun læste meget, lærte sig selv Latin og meget annet, jeg tror kun de gik i Landsbyskole. Hun blev gift med Saaby, som først havde været gift med hendes yngre Søster Mine. Den næstældste, Mine blev, da hun var midt i Tyverne, gift med Christian Saabye, som eiede en Gaard i Skjoldelev, han var Søn af Præst Saabye og Broder til Billedhugger August Saabye (11) og til præst Thøger Flensborgs Kone, Mathilde. De fik 3 Børn, hvoraf den ene, en lille Pige døde som Barn, en Søn Erhardt døde som ganske ung, den tredje en Datter Susanne Saabye blev meget dygtig i Klaverspil og underviste deri og gav nogle Koncerter. - Den yngste, Sine, blev gift med S. Dyck, de eiede Illerupgaard. Den anden Datter - Mette - blev gift med Fader da han blev præst paa Gjøl 1832 eller 33. Moder var født 1805. Moder talte ofte om sin Moder som hun elskede.

Medens Fader og Onkel Ole gik i Skole, boede de hos Madam Gertsen (12) i Aarhus. Hun drog med dem ud paa Sjov om Aftenen. De Smed Ærter paa Vinduerne. En yndet Sport var det, naar Drengene vare vrede paa en Lærer, da at binde et Kalvehoved i hans Klokkestreng, som dengang hang ude paa Gaden, saa kom Hundene og sloges om Kalvehovedet, saa maatte Læreren jo ud og stifte Fred mellem Hundene og Drengene stod skjulte og morede sig.

Rektor Blache var Fader til Marinemaleren Chr. Blache (13). Den yngste Datter - Anna - vilde saa gjerne ind i Klasserne og lege med Skoledisciplene før Skolen begyndte. Men da Faderen ikke kunde lide det passede hun paa at han ikke saa det.

En Dag kom hun ikke hurtig nok ud og i sin Forskrækkelse hoppede hun ind i et Skab og blev liggende der stille hele Timen. En Dag havde en Klasse hængt en af Drengene op paa Loftsbjælken, i hans Trøiestrop, og da Læreren kom var der ingen der vidste hvordan det var sket, ikke en Gang den sølle Dreng der hang. Saa slap han ned.

Da de blev Studenter seilede de til København med Smakken. Fader, Onkel og to Jevnaldrende spillede Vist sammen, og der maatte kun tales Latin. Da Fader og Onkel skulde op til Filosofikum (paa samme Dag) kom Fader først op, han var altid rolig, Onkel havde Examensfeber. Da Faber var færdig kom han forbi Onkel; i forbigaaende sagde han "Rus" til Onkel. Onkel som var den ældste, blev ærgerlig og glemte Feberen.

 
NOTE 1: Se Stamtavle over de av Moder omtalte Slægtled af den Flensborgske familie:
>> Se www.otterstrom.com

NOTE 2: Sophie Magrethe Andersen, f. Kaysen. Født 6. juni 1786, død 23. oktober 1866.

Mette og Johan Flensborg
Moder og Fader: Mette (1805-1885) og Johan Ahrent Flensborg (1807-1880).
>> Se www.otterstrom.com

NOTE 3: Nej, i Harlev og Framlev.

Note4: Nej, Præst i Skivholme; Forveksling med hans Fader, der var Provst.
 
Ole Flensborg
Ole Flensborg, 1806-1868. Præst i Lørslev og Vellev. Papirklip.

Note 5: Johan Georg Tilemann, født i Viborg 15.09.1806 (Fader Pastor Johan Nicolai Tilemann), Student i Ribe 1826. Præst i Vester Hornum’ÄìHyllebjerg’ÄìFleisborg, i Knebel’ÄìRoelse og i Egtved’Äìˆòdsted; gift med Sophie Hedvig Friis; død 11.02.1875.

Note6: Hans Henrik Blache, rektor. Født 11. juli 1787, død 30. maj 1871. Adjunkt ved Aarhus Katedralskole 1813-24. Overlærer 1824-33. Konrektor 1833-38. Rektor 1838-61.
Hans Henrik Blache
Note 7: Stamtavle over Moders Mødrenefamilie, se www.otterstrom.com

Note 8: Mon ikke fra Angel; der var hun fra. ’Äì Ogsaa et fra Angel medbragt Skab findes endnu (i Cecilies Besiddelse). (Læs mere)

Note 9: d.v.s. omtalte Bedstemoders Moder. Hendes Gravsten fandt Marie i 1927 som Trappesten ved Graverens Hus i Tøstrup (Angel).

Note 10: Nej! se ovenfor under 7 c 1. Faders Forgænger i Hvilsted.

Note 11: August Wilhelm Saabye, født 1823, død 1916. Billedhugger (se Bricka).
Hans Henrik Blache


Note 12: Maaske Enken efter Kaptajn Jens Henrik Geertsen; han døde 07.09.1796.

Note 13: Christian Vigilius Blache, født 1838. Marinemaler (se Bricka).
Hans Henrik Blache