FORTALTE OG NEDSKREVNE VINTEREN 1924
Moder
       
  Forord  
  Slægten  
  Gjøl  
  Hvorslev  
  Otterstrøms i Aarhus  
  Uth  
  Hvilsted  
  Nordby  
  Thyrsted  
  Epilog  
       
       
  UTH

Vi bleve gifte den 15. november 1867. Grev Frijs (19) oprettede en lille Høiskole i Uth, det var vort første Hjem. Et yndig Hjem. Der er Cecilie og Ahrent født. Ja vi havde det yndig i Uth Høiskole. Vi fik min Fætter Ole Cortsen (34), teologisk Student, til Hjælpelærer. Vi havde ogsaa 3 store Drenge i Huset som der skulle læses med. Min Kusines Søn Erhardt Saabye (35) og August Bülow, Søn af Provst Bülow (36) og en Ahrenstorff (37). Han var lidt i Familie med Otterstrømmerne. Huset var bygget af Komtesse (38) Søster til Grev Emil Frijs (Frijsenborg og Boller). Hun blev senere gift med Maleren Læsøe. Hun var elskelig og gjorde saa meget godt. Hun var næsten blind, Huset byggede hun til Plejeskole for fattige Børn, men den blev kun brugt i faa aar. Vi fik den lille Pige der først kom paa Hjemmet, til Pige, og vi havde meget Glæde af hende. Hun flyttede med os til Hvilsted, hvor hun et Par Aar efter blev gift med en rar og dygtig Mand og kom til at bo i Horsens, hvor vi traf dem da vi kom til Tyrsted som Præstefolk. Medens vi vare i Uth blev Kirken der restaureret af Arkitekt Uldall (39), han boede hos os og to Kunstmalere, Thorvald Niss (40) og August Jerndorff (41) vare hos Smedens om Natten, ellers hos os. Det var en hyggelig og livlig Tid. Det var meget smuk og stor Kirke. Der var Kapeller baade under Gulvet og i en Udbygning, man kunde se ind i det Kapell fra Kirken, der var smukt gennembrudte Jærnstænger for. Der var 2 store Marmorkister og en fløjels Kiste, den sagdes at indeholde en Frøken, som betalte 5 Rbd. Hver Aar for at ligge i Kapellet. Saa var der ved den ene Side en Niche ind i Muren, der laa 3 Jærnfigurer, Grev Rosenkrants (42) med en Kone paa hver side af sig, de laa ligesom ovenpaa en Seng med Klæderne paa (alt af Jærn) de vare næsten i Legemsstørrelse (43). Paa den anden Side af Kapellet var et meget stort Maleri af Rosenkrandser (jeg ved ikke hvordan Navnet staves) der stod Grevinden, jeg kan ikke huske om han ogsaa var der; men der var 7 Børn, malede paa Rad, og saa vidt jeg husker havde hele Familien Pibekraver paa (44). Uth Kirkeklokke blev støbt i Klokkedal, og Holger Rosenkranses Hustru, Karen Gyldenstjerne kom med et helt Forklæde fuld av Sølv, og hældte det i smeltedigelen, derfor havde Klokken en smuk og klangfuld Klang og kunde høres helt op gennem Klokkedalen. – Vi havde meget Glæde af den smukke og elskværdige Skolelærer Jensen, han var desværre Enkemand. Han kom meget ofte, især om Vinteren, han kom gaaende i Træsko med fine Sko i Haanden og en lille Lygte. Hans Søn var Skolelærer i Skjold. Deres Sønner hed Ebbe og Aage, og Datteren, det var den ældste, hun hed vist Lise, hun blev mest opdraget i Tyrsted Præstegaard, hvor Moderen havde været Selskabsdame hos Pastor Schmidts. Hun blev senere gift med en Bo (45). Christian kjender dem.

Pastor Schmidts (46) havde vi ogsaa megen Glæde af, vi kom der næsten hver Søndag til Middag og Resten af Dagen. - Ja der ved I alle hvordan der saa ud. Datteren var gift med en Ingeniør Muller og de boede paa Stjernholm i Horsens. Fru Schmidt og Datteren var eiendommelige, men elskværdige, de vare til en Grad forsigtige for dere Helbred. For exempel – Naar de spadserede skulde der staa et varmt Strygejern naar de kom hjem, for at deres Kjoler kunne blive strøgne tøre nedenom. Og naar Datteren (Anna) skulde hjem til Stjernholm Søndag Aften om Vinteren, saa blev den lukkede Vogn kjørt op foran Døren et par timer før de skulde kjøre, dernæst blev to Varmedunke sat paa Sædet i Vognen, og Themaskinen blev sat ind i Vognen helt fuld af Vand og dygtig med Gløder i saa den rigtig kunde dampe, og saa blev Vogndøren lukket tæt. Naar de saa skulde kjøre sagde Ingeniøren, "jeg vil helst sidde oppe hos Kudsken". Professor Valdemar Schmidt er en Søn derfra. Han lignede ikke Moderen og Søsteren. Det var alle meget elskværdige Mennesker og vi havde en yndig Tid i Uth, der var saa deiligt allevegne og alle af Menigheden vi kom i Berøring med vare saa ligefremme og elskværdige, det var strengt at skulle reise derfra. –

 


NOTE 19: Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, født 08.12.1817, død 12.10.1896; Lensgreve. Han overtog først Grevskabet Frisjenborgs nordlige Del i 1849; det maa vel derfor være hans Fader, Lensgreve jens Chr. Carl Krag-Juel-Vind-Frijs, der kaldede de tre brødre.

NOTE 34: >> Se www.otterstrom.com

NOTE 35: >> Se www.otterstrom.com

NOTE 36: August Bülow; Fader: Provst Axel Severin Bülow, fra 1868 i Ousted-Taaning.

NOTE 37: Ahrenstorff ’Äì af Faders Familie; Hans Bedstemoder var en Ahrenstorff; jvf. note 28.

NOTE 38: Emmy .... Krag Juel-Vind-Frijs, blev 1857 gift m. Landskabsmaler Thorvald Læssøe; døde 8/10 1863. Begge begravede paa Uth Kirkegaard.

NOTE 39: J.F.C. Uldall; født 11/2 1839, død 21/2 1921; Arkitekt.

NOTE 40: Thorvald Simeon Niss, født 7/5 1842, død 11/5 1905; Landskabsmaler.

NOTE 41: August Andreas Jerndorff, født 25/1 1846, død 11/5 1906; Maler.NOTE 42:
Efter Trap; Epitaphium af sort Marmor over Holger Ottesen Rosenkrantz (død 1575), hans Hustruer Mette Krognos og Karen Gyldenstierne .... et oliemalet Portræt af ham, hans 2 Hustru og 4 Børn.

NOTE 43: Det fortaltes, at Kunstneren blev straffet, fordi Rosenkrantz vender Hovedet lidt mer mod den ene end mod den anden af sine Koner.

NOTE 44: Jo, Faderen var med, og hele Familien - ned til de mindste - med Pibekraver. Og der var sikkert 7 børn paa Rad.

NOTE 45: Bo, Lærer paa Testrup Højskole; en Søn af ham, Alf Bo, er Adjunkt i Lyngby.

NOTE 46: Jens Christian Schmidt, født 6/11 1803, Student Horsens 1821, cand. 20/10 1825 egregie; Adjunkt Horsens 1825, Sognepræst Hammel-Voldby-Søby 14/9 1832 (ord. 12/12), 18/3 1841 Thyrsted-Uth, Afsked 31/12 1885; gift 1833 m. Anna Cathrine Alvilda Meyer i Thyrste-Uth; "meget lærd og dygtig, saare elskelig og almindelig afholdt"; ogsaa hans Fader og Farfader (begge Præster I Vær-Nebel) var lærde. død paa Stjernholm I Horsens 3/12 1893; begravet pˆ€ Thyrsted Kirkegaard. 2 Børn.

a Anna Schmidt, gift med Ingeniør Müller (angliseret Muller), opr. dansk Jernbaneingeniør, derpaa bosat i England og beskæftiget med Jernbaneanlæg i Sydamerika. 6 Børn (Osvald, Ingeborg, Arthur, Bodil, Thora, Hugh).
b Johan Henrik Gamst Valdemar Schmidt, født 7/1 1836 i Hammel, Student 1854, cand. 20/6 1859 laud, Dr. phil. 13/2 1873, Docent ii ˆÜgyptologi og Assyriologi, Professor; talrige Rejser (se Dansk biogr. Haandleksikon og Valdemar Schmidt: "Af et langt Livs Historie", København 1925). Om hans ejendommelige, elskværdige og bskedne Personlighed berettes talrige Krøniker; han kom ofte hos os i Præstegaarden, og hans Fortællinger har Ahrent skildret i "Flensborg Avis" (11/7 1925). Ugift. Død i København 26/6 1925, begravet paa Thyrsted Kirkegaard.