FORTALTE OG NEDSKREVNE VINTEREN 1924
Moder
       
  Forord  
  Slægten  
  Gjøl  
  Hvorslev  
  Otterstrøms i Aarhus  
  Uth  
  Hvilsted  
  Nordby  
  Thyrsted  
  Epilog  
       
       
  OTTERSTRØMS I AARHUS

1855, da jeg var 17 Aar kom jeg til Aarhus for at lære Skrædersyning. Jeg boede da hos Enkefru Gøtsche (27) som flyttede derind da hendes Mand, Skovrider Gøtsche paa Kragelund ved Frisenborg, lige var død. Mine 3 Brødre boede hos Fru Fabricius, og jeg kom der ofte og det gjorde ogsaa Cathinka og Emma Otterstrøm, der var to jævnaldrende Døtre hos Fabriciuses. Emme og jeg følte os straks tiltalt af hinanden saa jeg blev bedt til Kanseliraad Otterstrøms (28). Det var første gang jeg saa mine tilkommende Svigerforældre. Han var født 6. Juli 1796. Døde 15. Mai 1876. – Min Svigermoder levede endnu 7 Aar sammen med sin yngste Søn Laurits, senere Rektor ved Latinskolen paa Hollændervej. Nu har han taget sin Afsked; men er rask og rørig. Han er den eneste levende af de 17 Børn.

Min Svigerfader var ved Banken i Aarhus, men kom ofte til København da han var med i den grundlovgivende Rigsdag. Det var en stor Familie der var 17 Børn; men da jeg lærte den at kende var der kun 13. Min vordende Svigermoder som den gang var 54 Aar var saa overordentlig nydelig, hun var saa rask og slank som en ung Pige. 1859 tog min Svigerfader Afsked fra Banken og flyttede til København. Jeg var kun ‡ Aar i Aarhus, da Fru Gøtsche flyttede til København kom jeg til at bo hos Enkefru Saabye (29), den yndigste og elskeligste gamle Dame. Der var jeg et Par Maaneder. I den Tid jeg var i Aarhus saa jeg ikke meget til Erasmi, han gikk i Klasse med mine 2 ældste Brødre og de bleve Studenter samme Aar 1858. De tre blev ogsaa Kandidater samtidig 24. Mai 1865. Den ældste Søn Emanuel var Præst i Langaa (30), 1 ‡ Mil fra Hvorslev, han var gift med den forrige Præsts Datter, Nicoline Ove. Der kom jo Emanuels Søskende i Ferierne, især Emma og Erasmi (senere Cornelia og Laurits). Det varede ikke længe saa kom Emma og Erasmi til Hvorslev, og den 4. August 1861 bleve vi forlovede, tidlig om Morgenen.

 Min Svigerfader var Landsoverretsprokurator i Viborg (31), siden 1837 Kasserer ved Bankkontoret i Aarhus. Fra 1859 Pensionist i København. Gift 19. April 1821 med Agnete Marie Elisabeth Blom, datter af Stiftamtmand i Hjørring. Min Svigermoder var født 10. Februar 1801 – døde 16. Februar 1883.

Min Svigerfader var Skriver hos Amtmand Blom (32) i Hjørring, Senere Stiftamtmand i Viborg, da han blev forlovet med Datteren; men da Blommerne vare adelige og desuden følte sig som Stiftamtmand, forbød de min Svigerfader deres Hjem. Men de to holdt nu for meget af hinanden, og min Svigerfader søgte en Plads som Landsoverretsprokurator i Viborg, og fik den. Dernæst løste han Kongebrev og ordnede med en Præst om at vi dem. Hvorpaa han satte en Stige op til min Svigermoders Vindue (hun var forberedt) de kom ned og blev viede og de kjørte bort i den Vogn der holdt efter dem. –

Hele den Otterstrømske Familie var meget musikalsk og havde ualmindelg bløde stemmer. Børnene sang allesammen ogsaa flerstemmig. De store lærte de smaa, alt hva de hørte. I Mørkningen gikk de rundt om det store runde Bord de havde i Spisestuen og sang med Tommelfingeren lidt inde paa Bordpladen, saa der tilsidst blev en lille slidt Fordybning helt rundt om Bordet. Børnene blev opdragne strengt, de kom ikke i Dagligstuen eller spiste sammen med Forældrene før de blev voxne, undtagen Henrik, Emma, Theodor og Preben. – De bleve i Byen kaldt Dagligstuebørnene, de andre blev kaldt Kælderbørnene.

De havde de Møbler i deres Dagligstue som Carl Vilhelm og Julie nu har; men betrukne med rødt Fløiel og slaaede med Sølvsøm. 2 deilige Speile med Konsoller hørte med til Møblementet; men de stammede fra Russland (33).

Emma blev gift med Læge Gundelach, han var først Læge i Julianehaab paa Grønland, siden i Skjern og jeg tror – paa Lolland.
 
 
NOTE 27: Chr. Carl Gøtsche, Overførster, død 06.01.1855; gift med Christiane Holm.

Christian Erasmi Otterstrˆ½m

NOTE 28: Christian Erasmi Otterstrøm, født 6/7 1795 i København. Fuldmægtig hos Stiftamtmand Blom i Viborg, Stænderdeputeret, Bankkasserer ved Nationalbankens Filil i Aarhus, Cancelleriraad, midlertidig Stiftamtmand i Aarhus Stift, Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling, Folketingsmand og Medlem af Rigsraadet.
>> Se www.otterstrom.com

NOTE 29: >> Se www.otterstrom.com

NOTE 30: "Besøg med Vogn gjaldt Langaa Præstegaard, hvor Pastor Otterstrøm var en skattet Ven af Fader, men døde under Krigen i 1864" skriver Julie Swane i "Biskop Jørgen Swane og hans Hustru Magdalene f. Bruun" (Clausen & Rist: Memoirer og Breve XLIII 1925, Sd. 154).

Tre Billeder af Præstegaarden malet af Bedste-fader (det ene paa Laaget af en Papæske) har jeg.

NOTE 31: Et Billede af ham som Stænder-deputeret hænger paa Museet i Viborg; i "Danmarks Riges Historie" VI Sd. 338 findes ogsaa et Billede. Paa Constantin Hansens store Billede af den grundlovgivende Rigsforsamling (Frederiksborg) staar han i Baggrunden (nær Vinduet).

NOTE 32: Emanuel Blom, jvfr. Note 28; havde i første ˆÜgteskab 5 og i andet 8 Børn; blandt Børnene af første Ægteskab den udmærkede Militær Hans Jørgen Blom (se Bricka), af hvis 2 Sønner den ene, Vilhelm, faldt ved Isted og ligger i Fællesgraven paa Flensborg Kirkegaard (se Bricka), medens den anden Otto Emanuel endte sin militære Løbebane som Chef for Københavns Søbefæstning (Afsked 1895, død 1903).

NOTE 33: Møblerne var vist købt ved Auktion paa en Herregaard, og Spejlene (jeg har det ene, medens det andet solgtes ved Auktionen i Thyrsted) var med et russisk Skib, der strandede paa Vestkysten.