FORTALTE OG NEDSKREVNE VINTEREN 1924
Moder
       
  Forord  
  Slægten  
  Gjøl  
  Hvorslev  
  Otterstrøms i Aarhus  
  Uth  
  Hvilsted  
  Nordby  
  Thyrsted  
  Epilog  
       
       
  HVILSTED

Erasmi blev kaldet til Kappelan (47) hos Provst Wagtmann (48), eller var det hos Pastor Begtrup (49)? med det Paalæg, at naar Embedet,som havde 3 Kirker eller Sogne - Ustrup - Tulstrup og Hvilsted skulde skilles skulde Erasmi overtage Hvilsted som dets Præst, og i Januar 1871 (50) blev Erasmi Præst i Hvilsted. Jeg havde været en tid hos mine Forældre i Hvorslev med Cecilie og Ahrent, da jeg ikke kunde være hos Pastor Begtrups. Og da der ingen Præstegaard var maatte vi først leie os ind hos en meget elskværdig Gaardmand, Hans Hansen, som boede i Onsted, en By der hørte med til Hvilsted, en 10 Minutters Vei derfra. Vi fik en meget komisk Leilighed, vi fik nemlig begge Enderne af Stuehuset. Der boede vi en Vinter til Hans Hansen skulle giftes. Saa maatte vi flytet ind i Stuehuset af den gamle "Unixgaard" der skulde bygges om til Præstegaard. Det var et skrækkeligt Stuehus; naar man kom op paa loftet kunde man naa fra den ene Hanebjælke til den anden. Nei det hed ikke Hanebjælke, det er de skraa Bjælker Taget hviler paa jeg mener. Der var en lang Dagligstue med 4 Fag Vinduer, den var meget smal da der var taget en Strimmel fra til 2 Alkovesenge. De havde været brugt til Senge og hele Rummet fra Gulvet og op til Laagerne vare fyldte med gammel muggen Halm, med Skaar og Klude, der blev stadig fyldt nyt Halm paa; men alt det andet blev liggende, det var helt fast saa gammelt var det. Det blev hakket op og øst ud af Vinduerne og det var nær ved at fylde den halve Gaard. Det ene Rum brugte vi til Klædeskab, det andet til Spisekammer, vi fik sat Dør ud derfra til Køkkenet. Køkkenet var saa lille saa vi ikke kunde gaa to forbi hinanden derude. Og vi havde Haandværkere der byggede Præstegaarden paa Kost, det var ikke saa let, og vi havde selv Avlingen og Folkene. - Der blev en yndig Have anlagt. Der var kun en smal Markvei mellem Kirkegaarden og Haven. Marie og Andreas blev fødte i Hvilsted. - I det nye Stuehus. De andre Bygninger blev byggede da vi vare flyttede ind i det nye Stuehus. Det var et skrækkeligt Føre da Jorden var leret og kridtholdig saa Børnene maatte gaa med Træsko ude, om det saa var Marie maatte vi binde smaa fladbundede Træsko paa  hendes Ben da hun var knap 1 1/2  aar; men det klarede hun godt. Der var ogsaa yndigt i Hvilsted; men ikke som i Uth. Og nu havde jeg 4 Børn, det gav en Del mer at bestille; men Børnene vare søde og yndige, det sagde ogsaa altid dem der saa dem. Godseier Neergaards (51), som boede i Sognet, han var gift med Frøken Kørbo. De maa være i Familie med Ahrent og Sofies Kjørboe (Adjunkt  i Tønder). Pastor Petersens (52) i Thiset. De havde ingen Børn. Pastor Begtrups i Ustrup, ingen Børn, men en Pleiedatter. Pastor Kruses (18) i Torrild, ingen Børn. Hun var faders Kusine, det var dem der var paa Øland da vi besøgte dem fra Gjøl - Kruse fik Kapellan medens vi var i Hvilsted. Han hed Glarbo (53) og var gift med en Præstedatter (Bruun), der var flere Børn, Christian Glarbo - Gunnar Glarbo og flere. Det var et ualmindeligt yndigt Stuehus vi havde i Hvilsted, og en yndig Have og udsigt op til Rantzausgave og Skovene rundt omkring. Pilgaard og Posgaard laa lidt nedenfor Haven og det var elskværdige Mennesker og rare Børn vore Børn kunde lege med. Ahrents første Rim - Me, te, teter- Mikkel Peter.

 

 


NOTE 47: Jvfr. Note 1 I A b 3. Hans Forgænger var Vilh. Stilling.
>> Se www.otterstrom.com

NOTE 48: Niels Johan Wagtmann, født 12/4 1812; Præst i Vejlby 1846-55, i Astrup-Tulstrup-Hvilsted til 20/7 1870 og sisdst i Besser; Provst; Afsked 9/8 1882; gift 1855 m. Marianne Kirstine Abelone Jessen (født 16/11 1833, død 24/3 1884). Død 10/4 1886.

NOTE 49: Frederik Christian Begtrup, født 27/10 1813, var præst bl.a. i Astrup-Tulstrup fra 12/11 1870; Afsked 25/1 1887; død 15/12 1891.

NOTE 50: Skal være 1872.

NOTE 51: Chr. Busky-Neergaard, født 16/12 1847, cand. jur., overtog 1873 Rantzausgave; Hofjægermester; gift 1) en Frk. Kiørboe, 2) en Frk Dinesen.

NOTE 52: Harald Ludvig Petersen, født 14/4 1835, var Præst bl.a. i Tiset fra 7/6 1873.

NOTE 18: Peter Daniel Kruse, født 08.04.1803; Præst paa Øland 1833-49 og i Torrild-Vedslet; gift 30.12.1828 m. Caroline Rømler, Major ved jydske Regiment lette Dragoner; Moder: Kirstine Bloch Bay (sikkert en Søster til Andreas Nic. Flensborgs Kone); død 31.05.1875.

NOTE 53: Ole Nielsen Glarbo, født 27/10 1848 (Fader: Niels Nielsen Glarbo, Lærer i Torrild), Student i Horsens 1868, cand. 19/1 1872 laud; Capellan p.p. Torrild-Vedslet hos P.D. Kruse 20/11 1872 (ord. 18/12), 1875 Præst Tjele-Vinge, 1881 Viborg søndre Sogn, 1892Esbønderup-Nøddebo, 1900 Slagelse; gift 1874 m. Louise Bruun. Forfatterskab. Død 1916. Børn: Christian, Niels, Gunnar, Henny.