Christian Erasmi's 17 børn      
  4. GENERATION
     
     
    Forord
  1. Rasmus Otterström
  2. Aage Otterstrøm
  3. generation
  4. generation
   
Emmanuel
Erasmine Charlotte
Cathinca Marie
Niels Preben
Carl Aage
Marie Elisabeth
Hans Jørgen
Henrik Johan
Francisca Augusta
Christian
Marinus
Marie Elisabeth (Elise)
Emma
Carl Erasmi
Theodor
Cornelia
Lauritz Nicolai Hvidt
Slægten i Sverige
 
  5. generation
  6. generation
  7. generation
  8. generation
  9. generation
  10. generation
    Andre Otterstrøm'er
 
Christian Otterstrøm, 1833-1913
Født 11. nov. 1833 i Viborg, død 6. okt. 1913 på Frederiksberg

Ingeniør Vandbygningsdirektør

Gift 15. dec. 1868 (Frederiksberg) med Anna Caroline Clausen, født 31. dec. 1844 i Slagelse, død 31. maj 1884 pa Frederiksberg; forældre: mølleejer i Slagelse Ole Clausen og Ane Kirstine Hansen.

3 børn: Agnete Marie Elisabeth (1870), Carl Aage Christian (1873) og Elisabeth (1881).

Student Aarhus 1854, cand. polyt i ingeniørfag 1862. Assistent ved vandbygningsvæsenet ved projekteringen af Chr. d. IX's bro over Guldborgsund. Lærer ved Borgerdydsskolen 1864-66. Assistent ved Københavns brolæg nings- og vejvæsen til 1869. Vendte tilbage til vandbygningsvæsenet, først som ingeniør og fra 1889 som direktør. Afsked 1906. Virkede som lærer ved Teknisk skole i København allerede i studietiden og vedble dermed indtil 1877.

Konferensråd 1906. K2.

DM I Christian Otterstrøms 17-årige direktørtid blev mange store arbejder gennemført. I Esbjerg ombygning af dokslusen, bygning af østre forhavn og en ny fiskerihavn, i Frederikshavn videreførelse af den store havneudvidelse; fremdeles bygning af Anholt og Skagen havne, Hammerhavnen, læmolerne ved Hanstholm og Vorupør, Gilleleje ydermole, uddybning af løbet over Grådybbarren og af løbene i Limfjorden, undersøgelse af færøske havneforhold og flere andre. Og han gennemførte sin virksomhed med fast konsekvens, retlinet karakter som han var. At han derved af og til kom i modstrid med en og anden var forklarligt. Men han veg ikke. Navnlig i politiske kredse havde han ord for at være stædig. At indynde sig hos politikerne og gå i diplomatiske listesko var ikke hans sag.

Fortrædelighederne kulminerede, da venstrepolitlkeren I.C. Christensen pressede på for at få Holmsland klit gennemskåret uden en tilstrækkelig sikring mod vandets kræfter og mod tilsanding. Otterstrøm anså, forslaget for teknisk aldeles uforsvarligt og mente at det kun kunne begrundes ud fra snævre politiske hensyn. I.C. Christensen blev regeringsleder i 1905, og situationen tilspidsedes straks. Vandbygningsdirektøren nægtede at afgive en erklæring il brug ved fremsættelsen af et forslag om arbejdet i rigsdagen, og han blev derfor tvunget til at søge sin afsked pr. 1. juli 1906 “af helbredsmæssige grunde”. * *

I et brev, dat. 17. april 1906 til trafikministeren, Sofus Høgsbro, (foliopapir med sort rand) forsvarer C.O. sine tekniske indvendinger (Rigsarkivet) (vedr. Hundested havn?) At Christian Otterstrøm fik ret, skulle snart vise sig. Gennemskæringen blev foretaget i 1908-10, men allerede i 1911 slog en stormflod et stort hull i tangen, og først i 1915 fik man lukket det skæbnesvangre hul efter mange vanskeligheder og udgifter på henved 3 mill. kr.

C.O. døde i 1913 og oplevede således at se prosjektet gjennomført og strandet. Nogen oprejsning fik han ikke.

Kilder:
Vort Land 30. april 1912
Hver 8. dag 12. maj 1912
Dansk biografisk Leksikon XVII, 511
Tidsskrift for Vandbygningsvæsenets Tjenestemænd 1956 nr. 10

 
 
 Christian Otterstrøm